Informacja o zbędnych składnikach majątku szkoły

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Mielcu informuje, że Komisja do oceny przydatności składników majątku ruchomego szkoły zaliczyła składniki, które nie są i nie będą wykorzystywane do realizacji zadań związanych z działalnością szkoły i całkowicie utraciły swoją wartość użytkową, do sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania innej jednostce na podstawie § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010r. nr 114, poz. 761).

Szczegółowy wykaz tych składników znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Składniki majątku z załącznika nr 1 można oglądać w budynku szkoły przy ul. Kościuszki 10 w dniach 18-20 listopada bieżącego roku w godzinach ustalonych po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

Osoba upoważniona do kontaktów: Ilona Ratusińska tel. 17 5862976.

Zainteresowane nieodpłatnym otrzymaniem jednostki oświatowe prosimy o składanie pisemnego wniosku do dyrektora szkoły w terminie do 20 listopada.

W przypadku nieodpłatnego przekazania mają zastosowanie przepisy § 38 ust. 1-7 przytoczonego rozporządzenia.

W razie braku zainteresowanych składniki majątku zostaną zlikwidowane na podstawie § 42 ust. 1-6 wymienionego rozporządzenia.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły i na stronie internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Mielcu pod adresem: www.psm.mielec.pl

ZAŁĄCZNIK nr 1: wykaz rzeczy do likwidacji z prot nr2-2013 na_stronę internetową

Mielec, dn. 18.11.2013r.

*******************************************************************

Informacja o likwidacji składników majątkowych z dnia 21.11.2013r.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Mielcu informuje, że w wyniku braku zainteresowanych zakupem ogłaszanych na sprzedaż (ogłoszenia z dnia 18.11.2013r.) zbędnych składników majątku szkoły lub nieodpłatnym ich przekazaniem jednostkom oświatowym, zużyte i zbędne składniki zostaną zutylizowane komisyjnie według zasad z § 42 ust. 1-6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. (Dz. U. 2010 nr 114, poz. 761).

Mielec, dnia 22.11.2013r.