KOMUNIKAT DYREKTORA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA, IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W MIELCU

Zarządzenie Nr 7.2020/2021 z dnia 17.10.2020 r. w sprawie logistyki pracy i nauki w PSM I i II stopnia w Mielcu, zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego - do pobrania

dotyczy: dodatkowych wytycznych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa covid-19

W związku z tym, że powiatu mielecki znajduje się w tzw. czerwonej strefie” oraz w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów nowych ograniczeń związanych z pandemią Covid-19, ogłoszonym rozporządzeniem MEN z dn. 16.10.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, jak również na podstawie Komunikatu Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie z dnia 16.10.2020 i 17.10.2020 roku w sprawie planowanych zmian w pracy szkół artystycznych w kontekście ogłoszonych przez Rząd obostrzeń związanych z epidemią COVID-19, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu stosując szeroko rozumianą profilaktykę podejmuje działania wzmacniające bezpieczeństwo epidemiologiczne całej społeczności szkolnej, dlatego też z dniem 19.10.2020 roku wprowadza następujące wytyczne dotyczące logistyki pracy i nauki:

I. Zajęcia praktyczne.

1. Zajęcia praktyczne-indywidualne w szkole muzycznej I i II stopnia (przedmiot główny-instrument/śpiew, fortepian dodatkowy, fortepian obowiązkowy, fortepian dla wokalistów, instrument dodatkowy, zajęcia z akompaniatorem) prowadzone będą z zachowaniem wszystkich dotychczasowych środków bezpieczeństwa epidemiologicznego stosowanych w szkole, stacjonarnie wg dotychczasowych rozkładów zajęć.
2. Zajęcia praktyczne w szkole muzycznej I i II stopnia (chór, orkiestra) prowadzone będą z zachowaniem wszystkich dotychczasowych środków bezpieczeństwa epidemiologicznego stosowanych w szkole, stacjonarnie wg dotychczasowych rozkładów zajęć. Ze względu na dużą liczbę uczniów, próby odbywać się będą wg ścisłych zaleceń prowadzących nauczycieli. Informacje będą przekazywane uczniom poprzez platformę Google Classroom oraz na grupach: Facebook/lub Messenger. Zajęcia dzielone będą na mniejsze grupy/sekcje instrumentalne/poszczególne głosy itp.
3. Zajęcia praktyczne w szkole muzycznej I i II stopnia (zespół instrumentalny/zespół kameralny/zespół wokalny) prowadzone będą z zachowaniem wszystkich dotychczasowych środków bezpieczeństwa epidemiologicznego stosowanych w szkole, stacjonarnie wg dotychczasowych rozkładów zajęć.

II. Zajęcia teoretyczne

1. Zajęcia teoretyczne w szkole muzycznej I i II stopnia prowadzone będą w formie hybrydowej. Oznacza to, że nauczyciele będą kontynuować nauczanie wszystkich przedmiotów teoretycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez platformę Google Classrom. Od 19.10.2020 roku (do odwołania) platforma ta służyć będzie stałej komunikacji między uczniami, a nauczycielami przedmiotów teoretycznych. To tam umieszczane będą bieżące materiały oraz kontynuacja dotychczasowej nauki, jak również rozwijanie i bieżące utrwalanie kolejnych tematów zajęć. Na chwilę obecną nauczyciele teorii na co dzień będą pracować w szkole wg dotychczasowych planów zajęć. W razie potrzeb będą mogli udzielać zainteresowanym uczniom bieżących konsultacji. Aby ograniczyć zbiorowe kontakty uczniów, konsultacje te będą możliwe w dotychczasowych godzinach teorii dla poszczególnych - pojedynczych uczniów, bądź niewielkiej grupy uczniów w liczbie ustalonej przez danego nauczyciela.
2. W razie niekorzystnego rozwoju sytuacji epidemiologicznej lub niezbędnych bieżących potrzeb, szkoła podejmie działania o ewentualnym pełnym nauczaniu zdalnym korzystając platformy Google Classroom na której szkoła pracowała w poprzednim roku szkolnym oraz innych komunikatorów dla przedmiotów indywidualnych.
3. Bieżąca sytuacja jest monitorowana na bieżąco przez dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły oraz kierowników poszczególnych sekcji. Jeśli pojawią się jakiekolwiek bieżące zalecenia prawne lub jeśli pojawią się niepokojące informację lub też, jeśli sytuacja epidemiologiczna w szkole lub w środowisku szkolnym ulegnie jakimkolwiek niekorzystnym zmianom lub też, jeśli pojawią się jakiekolwiek niepokojące informacje dotyczące nauczycieli, uczniów lub pozostałych pracowników szkoły wówczas zostaną powzięte kolejne środki ostrożności, łącznie z wprowadzeniem w całej szkole nauczania zdalnego.

III. Google Classroom

1. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące platformy Google Classroom znajdują się na stronie Internetowej szkoły: www.psm.mielec.pl . W razie pytań i wątpliwości można uzyskać wyczerpujące odpowiedzi na nurtujące kwestie pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Platforma ta w obecnym czasie służy do wspierania pracy nauczycieli i kontaktu z uczniami oraz ułatwia przekazywanie oraz realizację podstawowych materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów teoretycznych.
2. Uczniowie zarejestrowani na platformie Google Classroom w poprzednim roku szkolnym zostali automatycznie przypisani do klas wyższych roku szkolnego 2020/2021.
3. Gdyby któryś z uczniów obecnego roku szkolnego 2020/2021 danej klasy został z jakiś przyczyn pominięty, wówczas należy skorzystać z kodów przypisujących ucznia do danej klasy znajdujących się na stronie Internetowej.
4. Nowi uczniowie klas pierwszych PSM I stopnia powinni skorzystać z instrukcji logowania się do platformy Google Classroom. W tym miejscu zostaje skierowana uprzejma prośba do rodziców uczniów klas pierwszych o pomoc logistyczną w tym zakresie.
5. Nowi uczniowie klas pierwszych PSM II stopnia proszeni są o zalogowanie na platformie wg dostępnej instrukcji i za pomocą dostępnych kodów.
6. Uczniowie realizujący nowe przedmioty w klasach wyższych, którzy nie są przypisani do danej klasy również powinni się zalogować (przypisać) do danej klasy wg instrukcji i za pomocą dostępnych kodów.
7. Uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli skorzystać platformy przygotowanej przez szkołę (brak Internetu w domu, brak sprzętu, inne przyczyny) wówczas, będą mogli skorzystać z pomocy nauczycieli w szkole - z konsultacji szkolnych w godzinach, w których realizowany jest dany przedmiot. W przypadku zgłoszenia takich problemów nauczyciel omówi z uczniem/rodzicem rodzaj współpracy i podjęta zostanie stosowna pomoc (np. przekazywanie materiałów do kontynuacji nauki) – indywidualnie dla każdego takiego przypadku.

IV. Dalsze zalecenia dotyczące bieżącej sytuacji epidemiologicznej

1. Od 19.10.2020 roku podczas pracy i nauki bezwzględnie zaleca się wszystkim uczniom, nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły przestrzeganie obowiązujących w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego;
2. Wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły, którzy zauważą u siebie jakiekolwiek symptomy choroby (kaszel, katar, kichanie, stan podgorączkowy lub inne niepokojące objawy chorobowe) zaleca się bezwzględne pozostanie w domu;
3. Dla bezpieczeństwa całego środowiska szkoły muzycznej (uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców) sugerujemy uczniom ze szkół, które obowiązkowo z ważnych przyczyn wewnątrzszkolnych danej szkoły, w tym szczególnie ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego podejmują nauczanie zdalne zaleca się pozostanie w domu.
4. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną - do odwołania - wszystkie sprawy dla rodziców szkoły, uczniów i osób spoza szkoły załatwiane są telefonicznie lub mailowo:
• 17 586 29 76
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. Jeśli jest ważna sprawa, wymagająca kontaktu bezpośredniego (rozmowy) z dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły wówczas prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły lub bezpośredni kontakt na pocztę celem umówienia się na rozmowę:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6. Zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego, logistyki pracy i nauki w PSM I i II stopnia w Mielcu oraz procedury postępowania z osobami chorymi w czasie epidemii COVID-19 znajdują się w komunikacie dyrektora szkoły z dn. 30.08.2020 roku dostępnym na stronie Internetowej szkoły w zakładce: Komunikaty.

 

Ryszard Kusek
DYREKTOR
PSM I i II stopnia w Mielcu