KOMUNIKAT

DYREKTORA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA, IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W MIELCU

Zarządzenie Nr 13.2020/2021 z dnia 27.11.2020 r. w sprawie logistyki pracy i nauki w PSM I i II stopnia w Mielcu, zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego

dotyczy: ograniczenia  funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół artystycznych w dnia od 30.11.2020 do 03.01.2021 r.

 W związku z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu podejmuje następujące działania dotyczące organizacji pracy i nauki:

 • Od dnia 11.2020 roku do dnia 03.01.2021 roku wszystkie zajęcia edukacyjne artystyczne prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ze szczególnym uwzględnieniem pkt. 7. a – f, niniejszego zarządzenia.
 • Treści przedmiotów teoretycznych będą przekazywane i prowadzone wg dotychczasowej praktyki (zarządzenie dyrektora PSM w Mielcu nr 10-2020/2021 i nr 11-2020/2021) za pomocą platformy Google Classroom wg ustalonego tygodniowego planu zajęć.
 • W uzasadnionych przypadkach, gdy godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 45 minut dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut. Zajęcia z przedmiotu głównego: instrument/śpiew oraz z pozostałych przedmiotów praktycznych realizowane będą wg ustalonego tygodniowego planu zajęć.
 • Zajęcia z przedmiotu głównego i pozostałych przedmiotów praktycznych będą prowadzone wg dotychczasowej wypracowanej praktyki, czyli za pomocą komunikatorów, wg ustaleń między nauczycielami i uczniami/rodzicami (opiekunami) z uwzględnieniem pkt 7. a-f.
 • Zajęcia praktyczne realizowane zdalnie powinny być dostosowane do percepcji danego ucznia, a tym samym, powinny trwać nie dłużej niż ustalone w tygodniowym planie lekcji, a w uzasadnionych przypadkach możliwe jest skrócenie ich czasu trwania (2/3 danej jednostki lekcyjnej).
 • Zajęcia z przedmiotów orkiestra, chór, zespół realizowane są w następujący sposób:
  • Z wykorzystaniem platformy Google Classroom oraz poczty elektronicznej (przesyłanie materiałów, opisywanie zadań i projektów itp.);
  • Z wykorzystaniem komunikatorów: Skype, Messenger, WhatsApp (spotkania z uczniami online, wyjaśnianie danych projektów, odpowiadanie na pytania, wspólne poszukiwanie rozwiązywań bieżących wyzwań, doprecyzowanie zadań realizacji poszczególnych partii/głosów, praca indywidualna z poszczególnymi członkami orkiestr, chórów lub zespołów itp.);
  • Praca projektami (w przypadku dłuższej pracy zdalnej, rekomendowane jest wykorzystanie dotychczasowego doświadczenia, celem realizacji projektów koncertowych dostosowanych do możliwości i percepcji uczniów, np. z wykorzystaniem tzw. „klika” (przygotowanie materiałów i ich realizacja odbywa się przy pomocy nauczycieli oraz samodzielnie i polega na ćwiczeniu oraz finalnym nagraniu swojej partii instrumentalnej/wokalnej do przygotowanego przez nauczyciela „podkładu muzycznego”, a następnie przesłaniu przez ucznia nagrania, które posłuży do realizacji całości projektu danej orkiestry, chóru czy zespołu);
  • Współpraca i korzystanie z umiejętności realizatorskich oraz doświadczeń pracowników szkolnego studia nagrań z zachowaniem procedur i zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły oraz czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
   • Praca w studiu podczas nagrań może odbywać się tylko z jednym uczniem,
   • Nagrania stacjonarne w studiu nagrań mogą być zrealizowane tylko i wyłącznie za zgodą ucznia (w przypadku niepełnoletniego ucznia, również za zgodą jego rodzica/prawnego opiekuna),
   • Godziny nagrań i przebywania ucznia w studiu nagrań muszą być ustalone z dyrektorem szkoły i pracownikiem studia nagrań.
  • W przypadku gdy zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, rekomenduję, by nauczyciel w porozumieniu z uczniami/rodzicami (opiekunami) ustalił inny sposób realizowania tych zajęć:
   • W przypadku przedmiotów praktycznych jeśli uczeń nie ma możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, np. brak instrumentu w domu (klasy organów, perkusji…), niewystarczające parametry łącz Internetowych lub brak sprzętu informatycznego przez ucznia, w przypadku młodszych uczniów konieczność nastrojenia instrumentu przez pedagoga, wymiany stroika lub inne przyczyny uniemożliwiające pracę zdalną, dopuszczam na pisemną prośbę nauczycieli (załącznik nr 1 do zarządzenia) oraz w wyniku wspólnych ustaleń i za obopólną zgodą nauczyciela oraz zgodą pełnoletniego ucznia (w przypadku niepełnoletniego ucznia również rodzica/prawnego opiekuna) realizację organizacji konsultacji z nauczycielami stacjonarnie w szkole;
   • Konsultacje mogą odbyć się wg ścisłego rygoru sanitarnego z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązujących w PSM w Mielcu;
   • Konsultacje nie mogą zakłócać innych obowiązków oraz zajęć zarówno ucznia jak i nauczyciela.;
   • W sprawie szczegółów dotyczących organizacji zajęć z przedmiotów praktycznych lub konsultacji proszę o stały kontakt nauczycieli/uczniów/rodziców;
   • W przypadku przedmiotów teoretycznych (jeśli uczeń nie ma możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, np. niewystarczające parametry łącz Internetowych, brak sprzętu informatycznego przez ucznia lub inne przyczyny uniemożliwiające zdalną realizację zajęć) dopuszczam w indywidualnych przypadkach odbiór przygotowanych przez nauczycieli materiałów dla uczniów bezpośrednio ze szkoły;
   • W indywidualnych przypadkach (pkt 7. e.) należy zwrócić się bezpośrednio do nauczyciela danego przedmiotu teoretycznego celem ustalenia szczegółów pomocy dla ucznia lub w razie braku rozwiązań przekazać przez nauczyciela przedmiotu głównego informację do dyrektora lub wicedyrektora szkoły celem wypracowania dla ucznia skutecznej pomocy;
  • Dla uczniów klasy dyplomowej (kl. VI PSM II stopnia) w specjalnościach: instrumentalistyka i wokalistyka dopuszcza się możliwość organizacji konsultacji stacjonarnych z przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym (Historia muzyki, Instrument główny i zajęcia z akompaniatorem).
   • Formę organizacji konsultacji stacjonarnych w szkole oraz ich terminy nauczyciel danego przedmiotu ustala z uczniami (rodzicami/prawnymi opiekunami);
   • Konsultacje mogą odbyć się wg ścisłego rygoru sanitarnego z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązujących w PSM w Mielcu,
   • Konsultacje nie mogą zakłócać innych obowiązków oraz zajęć zarówno ucznia jak i nauczyciela.
  • Dla uczniów nie mających możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a chcących skorzystać z sal i instrumentów w szkole, w celu ćwiczenia - dopuszczam na pisemną prośbę (załącznik nr 2 do zarządzenia) ucznia (w przypadku niepełnoletniego ucznia rodzica/opiekuna prawnego) możliwość korzystania stacjonarnie z sal, instrumentów i szkolnego Internetu (a w przypadku braku sprzętu lub Internetu w domu również z możliwości skorzystania z pomocy szkoły w tym zakresie);
  • Celem zapewnienia uczniom bezpieczeństwa i właściwej opieki należy wpisać w podaniu datę ćwiczenia ucznia (przebywania w szkole) oraz precyzyjne godziny pobytu.
  • Korzystanie z sal w szkole jest możliwe w dni robocze od 8:00-20:00, a w sobotę od 8:00 do 12:00.
  • Szkoła dla uczniów chcących ćwiczyć w pomieszczeniach szkolnych będzie czynna również w okresie między świątecznym oraz ferie zimowe (szczegóły kalendarz – na stronie Internetowej szkoły).
  • Zasady obowiązujące podczas ćwiczenia
   • Na ćwiczenie w szkole należy uzyskać zgodę dyrektora szkoły;
   • Klucz do sali ćwiczeniowej może wydać tylko osoba (pracownik szkoły) przebywająca na portierni;
   • Zostawianie i odbieranie odzieży przez uczniów oraz zmiana obuwia odbywa się tylko i wyłącznie przez osobę portiera. Na portierni obowiązuje zakaz wchodzenia i przebywania uczniów oraz innych osób postronnych;
   • Na portierni jest również zakaz zostawiania instrumentów muzycznych;
   • W sali ćwiczeniowej może przebywać tylko jedna ćwicząca osoba;
   • Po skończonym ćwiczeniu należy oddać klucz na portiernię
  • W roku szkolnym 2020/2021 ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r.

 

Ryszard Kusek

DYREKTOR  PSM I i II stopnia w Mielcu

___________________________________________

do pobrania: