KOMUNIKAT
DYREKTORA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA,
IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W MIELCU
Zarządzenie Nr 10.2020/2021 z dnia 24.10.2020 r.
w sprawie logistyki pracy i nauki w PSM I i II stopnia w Mielcu,
zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego

dotyczy: ograniczenia funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół artystycznych w dnia od 26.10.2020 do 08.11.2020 r.

W związku z wprowadzeniem czerwonej strefy epidemicznej na terenie całego kraju oraz wprowadzeniem dodatkowych działań związanych z przeciwdziałaniem rozszerzaniu się epidemii wirusa Sars-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, od dnia 26.10.2020 do 08.11.2020 roku dalszemu ograniczeniu ulega funkcjonowanie szkół artystycznych. Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (D. U. z 2020 poz.1870-stan prawny na dzień 24.10.2020), Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu podejmuje następujące działania dotyczące organizacji pracy i nauki:

1. Od dnia 26.10.2020 roku do dnia 08.11.2020 roku wszystkie zajęcia edukacyjne artystyczne prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z uwzględnieniem pkt. 10. a - f niniejszego zarządzenia.
2. Treści przedmiotów teoretycznych będą przekazywane za pomocą platformy Google Classroom wg ustalonego tygodniowego planu zajęć.
3. Szczegóły organizacji zajęć dla poszczególnych klas zamieszczone zostaną na platformie Google Classroom przez nauczyciela prowadzącego dany przedmiot.
4. Zgodnie z §1a. rozporządzenia MEN z dn. 4 września 2020 r. (D. U. z 2020 poz. 1539) rekomenduję, by zajęcia teoretyczne realizowane były wg tygodniowego planu zajęć, a te zajęcia, które będą prowadzone w czasie rzeczywistym trwały nie dłużej niż 30 do 35 minut. Szczegóły organizacji i częstotliwość odbywania się zajęć w czasie rzeczywistym będą podane przez nauczyciela prowadzącego dany przedmiot.
5. Zajęcia z przedmiotu głównego: instrument/śpiew oraz z pozostałych przedmiotów praktycznych realizowane będą wg ustalonego tygodniowego planu zajęć.
6. Zajęcia z przedmiotu głównego i pozostałych przedmiotów praktycznych będą prowadzone za pomocą komunikatorów, wg ustaleń między nauczycielami i uczniami/rodzicami (opiekunami).
7. Rekomenduję stosowanie komunikatorów sprawdzonych i stosowanych w nauczaniu zdalnym w poprzednim roku szkolnym.
8. Zgodnie z §1a. rozporządzenia MEN z dn. 4 września 2020 r. (D. U. z 2020 poz. 1539) rekomenduję również, by zajęcia praktyczne realizowane zdalnie były dostosowane do percepcji danego ucznia, a tym samym, by trwały nie dłużej niż ustalone w tygodniowym planie lekcji, a w uzasadnionych przypadkach rekomenduję skrócenie ich czasu trwania (2/3 danej jednostki lekcyjnej).
9. Zajęcia z przedmiotów orkiestra, chór, zespół mogą być realizowane w następujący sposób:
a. Z wykorzystaniem platformy Google Classroom oraz poczty elektronicznej (przesyłanie materiałów, opisywanie zadań i projektów itp.)
b. Z wykorzystaniem komunikatorów: Skype, Messenger, WhatsApp (spotkania z uczniami online, wyjaśnianie danych projektów, odpowiadanie na pytania, wspólne poszukiwanie rozwiązywań bieżących wyzwań, doprecyzowanie zadań realizacji poszczególnych partii/głosów itp.)
c. Praca projektami (w przypadku dłuższej pracy zdalnej, rekomenduję wykorzystanie dotychczasowego doświadczenia, celem realizacji projektów koncertowych dostosowanych do możliwości i percepcji uczniów, np. z wykorzystaniem tzw. „klika” (przygotowanie materiałów i ich realizacja odbywa się przy pomocy nauczycieli oraz samodzielnie i polega na ćwiczeniu oraz finalnym nagraniu swojej partii instrumentalnej/wokalnej do przygotowanego przez nauczyciela „podkładu muzycznego”, a następnie przesłaniu przez ucznia nagrania, które posłuży do realizacji całości projektu danej orkiestry, chóru czy zespołu).
10. W przypadku gdy zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, rekomenduję, by nauczyciel w porozumieniu z uczniami/rodzicami (opiekunami) ustalił inny sposób realizowania tych zajęć:
a. W przypadku przedmiotów praktycznych jeśli uczeń nie ma możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, np. brak instrumentu w domu (klasy organów, perkusji…), niewystarczające parametry łącz Internetowych lub brak sprzętu informatycznego przez ucznia, w przypadku młodszych uczniów konieczność nastrojenia instrumentu przez pedagoga, wymiany stroika lub inne przyczyny uniemożliwiające pracę zdalną, dopuszczam na pisemną prośbę nauczycieli (załącznik nr 1 do zarządzenia) oraz w wyniku wspólnych ustaleń i za obopólną zgodą nauczyciela oraz zgodą pełnoletniego ucznia (w przypadku niepełnoletniego ucznia również rodzica/prawnego opiekuna) realizację organizacji konsultacji z nauczycielami stacjonarnie w szkole.
b. Konsultacje mogą odbyć się wg ścisłego rygoru sanitarnego z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązujących w PSM w Mielcu.
c. Konsultacje nie mogą zakłócać innych obowiązków oraz zajęć zarówno ucznia jak i nauczyciela.
d. W sprawie szczegółów dotyczących organizacji zajęć z przedmiotów praktycznych lub konsultacji proszę o stały kontakt nauczycieli/uczniów/rodziców.
e. W przypadku przedmiotów teoretycznych (jeśli uczeń nie ma możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, np. niewystarczające parametry łącz Internetowych, brak sprzętu informatycznego przez ucznia lub inne przyczyny uniemożliwiające zdalną realizację zajęć) dopuszczam w indywidualnych przypadkach odbiór przygotowanych przez nauczycieli materiałów dla uczniów bezpośrednio ze szkoły.
f. W indywidualnych przypadkach (pkt 10 e.) należy zwrócić się bezpośrednio do nauczyciela danego przedmiotu teoretycznego celem ustalenia szczegółów pomocy dla ucznia lub w razie braku rozwiązań przekazać przez nauczyciela przedmiotu głównego informację do dyrektora lub wicedyrektora szkoły celem wypracowania dla ucznia skutecznej pomocy.

 

dr Ryszard Kusek
DYREKTOR
PSM I i II stopnia w Mielcu

KOMUNIKAT DYREKTORA PSM w Mielcu nr 10-2020/2021 - do pobrania