herb unia eu

Rozstrzygnięcie IV naboru wniosków (regiony słabiej rozwinięte) w ramach VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (nr naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17)

Dofinansowanie otrzymało 25 projektów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, o budżecie całkowitym 575.472.982,92 zł, 10 projektów z zakresu rozwoju infrastruktury kultury o budżecie całkowitym  179.688.322,70 zł i 7 projektów dotyczących zakupu sprzętu i wyposażenia o budżecie całkowitym 81.925.819,39 zł.

Lista projektów dofinansowanych.