herb unia eu

E G Z A M I N    W S T Ę P N Y

do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia 

im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu

na rok szkolny 2019/2020

______________________________________________________________________________

wpis: 2019-05-20

Lista osób przyjętych na rok szkolny 2019/2020

wpis: 2019-05-15

Kolejność egzaminu wstępnego z wiedzy ogólnomuzycznej oraz zasad muzyki 

dla kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu

- wydział instrumentalny –

______________________________________________________________________________

16 maja 2019 r. sala 102

wpis: 2019-05-13

 Kolejność na egzaminie wstępnym - instrument w dniu 15.05.2019 r.

 ______________________________________________________________________________

 • WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY (10 - 23 lat) - specjalności: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, waltornia, trąbka, puzon, tuba, akordeon, organy, fortepian i perkusja.

Warunkiem przyjęcia do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia jest pozytywne zdanie egzaminu wstępnego (wg kryteriów konkursowych) obejmującego:

 • wykonanie przygotowanych utworów muzycznych,
 • sprawdzian wiedzy ogólnomuzycznej z zakresu szkoły muzycznej I stopnia.
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły muzycznej II stopnia na wydział instrumentalny powinien posiadać wiedzę muzyczną w zakresie szkoły muzycznej I – go stopnia.

 • WYDZIAŁ WOKALNY (14 - 23 lat - w indywidualnych przypadkach komisja może rozważyć przyjęcie kandydata poniżej 14 roku życia) - specjalność: śpiew klasyczny (kandydaci powinni wykazać się bardzo dobrymi predyspozycjami głosowymi i słuchowymi).

Egzaminy wstępne odbędą się w następujących terminach:

 1. Egzamin z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO (15 V 2019, g. 14.00)
 2. Egzamin (ustny) z KSZTAŁCENIA SŁUCHU I WIADOMOŚCI O MUZYCE (16 V 2019, g. 14.00)
 3. Egzamin (całość) na wydział wokalny (16 V 2019, g. 14.00)

Dokumenty należy składać do dnia 10 MAJA 2019 r. w sekretariacie szkoły w godzinach 10.00-16.00.

(podania po upływie w/w terminu nie będą przyjmowane)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek
 • 2 zdjęcia
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej)
  • w przypadku kandydatów na Wydział Instrumentalny (instrumenty dęte) wymagane jest zaświadczenie od lekarza specjalisty w zakresie pulmonologii o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie muzyk-instrumentalista.
  • w przypadku kandydatów na Wydział Wokalny wymagane jest zaświadczenie od lekarza specjalisty w zakresie audiologii i foniatrii o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie muzyk – wokalista z zaznaczeniem stopnia zaawansowania procesów mutacyjnych.

Szczegółowe informacje w sekretariacie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu, ul. Kościuszki 10, tel: 17 586 29 76 lub na stronie Internetowej:

www.psm.mielec.pl

______________________________________________________________________________

pobierz -  WNIOSEK

______________________________________________________________________________

Egzamin z wiedzy ogólnomuzycznej:

01 - wymagania egzaminacyjne do kl.I

02 - wymagania egzaminacyjne do kl.II

03 - wymagania egzaminacyjne do kl.III

______________________________________________________________________________

Egzamin praktyczny:

Zakres wymagań na sprawdzian praktyczny 2019/2020