Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu jest szkołą artystyczną.

Kształci i rozwija umiejętności muzyczne dzieci i młodzież w wieku od 7 roku do 23 roku życia. PSM I st. jest szkołą umuzykalniającą, realizującą program w cyklu 4-ro i 6-cio letnim. PSM II st. jest szkołą zawodową, kształcącą na wydziale instrumentalnym (6 lat) oraz wydziale wokalnym (4 lata).

Kształcimy oraz rozwijamy uzdolnienia muzyczne dzieci i młodzieży naszego miasta (regionu) przygotowując je do dalszego kształcenia muzycznego na wyższym szczeblu, a także do samodzielnej pracy zawodowej, jak również pracy i zadań społeczno-kulturalnych w środowisku lokalnym. Nasza oferta skierowana jest dla chętnych, pragnących wgłębić się w tajniki sztuki muzycznej. Włączamy w ten proces rodziców i odbiorców muzyki w naszym mieście, powiecie, a także całym województwie podkarpackim proponując atrakcyjną ofertę koncertową.

Dla każdego ucznia naszej szkoły niepodważalną wartość stanowi prawidłowy rozwój jego talentu. Jako placówka dydaktyczno-wychowawcza kształcimy postawę, osobowość, poszerzamy wiedzę, rozwijamy zainteresowania uczniów muzyką, jako jedną z dziedzin życia duchowego człowieka. Rozwijamy naturalną potrzebę ekspresji twórczej uczniów, budzimy w nich wrażliwość estetyczną, poczucie piękna i refleksji uczuciowej. Rozwijamy predyspozycje muzyczne, uczymy pracy "projektami", pogłębiamy umiejętności instrumentalne i ogólnomuzycznej, które w przyszłości pozwolą na właściwy wybór studiów muzycznych lub pracy zawodowej. Szkoła Muzyczna w Mielcu jest szkołą otwartą i nowoczesną, która nie boi się wprowadzać nowatorskich form i metod nauczania podnoszących efektywność kształcenia i poziom szkoły, o czym świadczą sukcesy artystyczne uczniów w regionie, w kraju i zagranicą.

Zapewniamy nowoczesne programy kształcenia, doświadczoną, kompetentną i oddaną kadrę dydaktyczną, dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia, oraz niepowtarzalną atmosferę szkoły. Od początku istnienia szkoły, nasze zadanie rozumiemy jako profesjonalną służbę w dziedzinie muzyki, życia społecznego czy kulturowego. Poczucie posłannictwa i wrażliwości na zachodzące przemiany w sferze społecznej i kulturalnej połączone z ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem szkoły, pozwala wypracować w obecnych czasach styl, szkoły otwartej na potrzeby środowiska, dobrze kształcącej w swoim zakresie.

Zyskujemy uznanie środowisk do których trafiają nasi absolwenci. Z umiejętności naszych absolwentów korzystają wszystkie instytucje powiązane z życiem społecznym, kulturalnym czy religijnym miasta i regionu. Reprezentujemy nasze miasto w licznych przeglądach, festiwalach, konkursach i przesłuchaniach muzycznych. Współpracujemy z przedszkolami, szkołami, jak również z instytucjami samorządowymi i społecznymi. Łączymy proces dydaktyczny z życiem kulturalnym miasta i regionu, podejmując współprac, ę stałą i okazjonalną. Realizujemy również wiele projektów związanych z ofertą koncertową (koncerty patriotyczne, wieczory kolędowe, koncerty noworoczno-karnawałowe, koncerty muzyki religijnej i wiele innych propozycji tematycznych np.: koncerty muzyki filmowej, koncerty muzyki lat 20/30, koncerty - podróże ze szkołą muzyczną itp.)

Wierzymy, że nasza Szkoła oraz jej dobrze wykształceni absolwenci, będą efektywnie i twórczo wspomagać kulturę muzyczną w społecznościach lokalnych, jak również uczestniczyć w polskim i europejskim dziedzictwie i życiu kulturalnym. Obecnie Szkoła jest centrum życia kulturalnego w naszym mieście i regionie, a także (jak mawiają uczniowie, rodzice i nauczyciele) Szkołą, w której kształcenie się oraz praca jest zaszczytem i radością.

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY

Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu

Zorganizowaną naukę gry na instrumentach muzycznych rozpoczęto w Mielcu pod koniec lat pięćdziesiątych. Wtedy to utworzono Społeczne Ognisko Muzyczne, w którym odbywała się nauka gry na akordeonie, fortepianie, skrzypcach, instrumentach dętych i perkusji. Rosnące powodzenie ogniska spowodowało, że w 1962 r. Zarządzeniem ministra Kultury i Sztuki przekształcono je w Państwowe Ognisko Muzyczne – instytucję finansowaną przez państwo, wchodzącą w system szkolnictwa muzycznego i posiadającą uprawnienia do wydawania świadectw.

Rozwój miasta Mielca i jego znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury, a także rosnący poziom i powiększająca się z roku na rok ilość uczniów były głównymi motywami podjęcia przez Ministra Kultury i Sztuki decyzji o przekształceniu z dniem 1 września 1970 roku Państwowego Ogniska Muzycznego w Mielcu w Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia.
W inauguracyjnym działalność Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia roku szkolnym 1970/71 naukę podjęło 39 uczniów w dwóch działach: dziecięcym i młodzieżowym. Kadra pedagogiczna liczyła wówczas 6 nauczycieli. Wyraźny rozwój ilościowy nastąpił w drugim roku szkolnym – 1971/72. Ilość uczniów wzrosła do 143. W Szkole wówczas pracowało 10 nauczycieli. Dyrektorem Szkoły mianowano Aleksandra Myszkę.
Z roku na rok wzrastała liczba uczniów, oraz przybywało nowych nauczycieli dzięki którym szkoła w swojej ofercie miała nowe specjalności nauczania. Już wówczas w szkole uczniowie prezentowali się na popisach i koncertach solistycznych, a atrakcją i dużym wydarzeniem w życiu miasta Mielca były koncerty orkiestry szkolnej pod dyrekcja Aleksandra Myszki i innych zespołów kameralnych. Kolejne lata przynosiły dalszy rozwój ilościowy i jakościowy Szkoły. W latach 1975/76 nauczanie prowadzono już w pięciu specjalnościach: instrumentów smyczkowych, fortepianu, akordeonu, instrumentów dętych i instrumentów perkusyjnych. Na lekcje prowadzone przez 12 nauczycieli uczęszczało już 194 uczniów. Postępy mieleckich adeptów muzyki śledzone były w Mielcu i regionie z sympatią i rosnącym zainteresowaniem. Wyrazem tego były coraz częstsze zaproszenia Szkoły do występów na prestiżowych uroczystościach.
Rok 1978/79 rozpoczęto ku satysfakcji wszystkich w najcenniejszym świeckim zabytkowym budynku przy ul. Kościuszki 10 z tzw. salą królewską z wyjątkowej klasy wystrojem wnętrza (portrety królów i książąt polskich, herby miast polskich, tryptyk religijny) i bardzo dobrą akustyką. Ówcześnie szkoła dysponowała blisko 20 salami do nauki. W Sali królewskiej od początku1979 roku miało miejsce wiele prestiżowych imprez kulturalnych organizowanych przez szkołę. Nowa baza lokalowa sprawiła, że możliwy stał się dalszy rozwój Szkoły pod względem liczebności uczniów, ale i jakości prezentowanych koncertów, popisów i audycji muzycznych..

W roku 1988/89 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Odchodzącego na emeryturę Aleksandra Myszkę zastąpił dotychczasowy wicedyrektor Franciszek Wyzga. To m. in. w wyniku jego starań i władz miasta Mielca po akceptacji Ministra Kultury i Sztuki oraz Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie Zarządzeniem nr 26/90 z dnia 1990 roku przekształcono Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Mielcu w Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Mielcu. Decyzja ta oznaczała niepodważalny awans mieleckiej placówki artystycznej nie tylko w środowisku, ale przede wszystkim dalszy jej rozwój i podnoszenie poziomu edukacyjnego i artystycznego, co zostało potwierdzone w kolejnych latach jej funkcjonowania.
W pierwszej klasie nowo powstałej szkoły muzycznej II stopnia naukę rozpoczęło 12 uczniów i liczba ta systematycznie wzrasta. W obecnym roku jubileuszowym w szkole jest blisko 230 uczniów w tym blisko 50 w szkole muzycznej II stopnia.
W roku 2001/02 na odchodzącego na emeryturę Franciszka Wyzgę na stanowisku dyrektora zastąpiła dotychczasowa wicedyrektor Gabriela Pietrzak.
W roku 2003/04 nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Po dwóch latach, po zrezygnowaniu z funkcji dyrektora na to stanowisko powołano Ryszarda Kuska, który pełni tę funkcję do chwili obecnej.

Wśród nowych form działalności pojawiła się współpraca ze szkołami muzycznymi na Węgrzech, Słowacji i Czechach. Dzięki wspólnym projektom i funduszom pozyskiwanym z Unii Europejskiej młodzież i nauczyciele Szkoły mogą zapoznać się z kulturą muzyczna innych narodów i prezentować swoje umiejętności zdobyte podczas nauki w naszej Szkole na koncertach m. in. w Krajach Beneluksu, Włoch, Słowacji czy na Węgrzech.

Od początku swej działalności praca w mieleckiej szkole skierowana była na wszechstronny rozwój artystyczny uczniów. Oprócz swej podstawowej działalności, jaką jest edukacja uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży z Mielca i okolic Szkoła prowadzi intensywną działalność koncertową w środowisku mieleckim, a także w kraju i za granicą.
W działalności artystycznej uczniowie pod fachowym okiem swych nauczycieli odnosili i nadal odnoszą wiele sukcesów w przesłuchaniach, konkursach i festiwalach muzycznych od szczebla regionalnego po międzynarodowy. Świadczy to o odpowiednio dobranych metodach pracy z młodzieżą, dużym zaangażowaniu nauczycieli w kształceniu młodych talentów muzycznych, których nigdy w Mielcu nie brakowało.
Ponadto od kilkunastu lat w mieleckiej szkole organizowane są Regionalne Przesłuchania Uczniów Klas Instrumentów Dętych Drewnianych, od 2001 roku – Festiwal Instrumentów Dętych Blaszanych, oraz od 2002 roku – Ogólnopolskie Spotkania Kontrabasowe.
Ważną rolę w kształceniu artystycznym jest działalność koncertowa wychowanków, jak i zaproszonych gości. Czynną działalność koncertową w mieleckiej szkole prowadzono od samego początku jej istnienia organizując wiele koncertów i popisów uczniów. Ważna rolę w życiu Szkoły odgrywają organizowane od wielu lat audycje umuzykalniające dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej z Mielca jak i z okolicznych miejscowości.

W swej 50 letniej historii w mieleckiej Szkole odbyło się wiele koncertów wybitnych artystów polskich i zagranicznych. Daje to szansę obcowania z wybitnymi artystami . Stwarza również możliwość podglądania i uczenia się muzyki poprzez słuchanie wspaniałych wykonań i interpretacji muzycznych. W Sali królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, um. Mieczysława Karłowicza w Mielcu, która posiada swój specyficzny wystrój i nienaganną akustykę gościli przecież najwybitniejsi artyści polscy i zagraniczni, m. in.: Regina Smendzianka, Halina Czerny – Stefańska, Bogna Sokorska, Paulos Raptis, Krzysztof Jakowicz, Rinko Kobayashi, Marina Jaszwili, Orkiestra kameralna „Wirtuozi Lwowa”, Chór kameralny z Mukaczewa na Ukrainie, Orkiestra symfoniczna Filharmonii z Rzeszowa, Orkiestra Symfoniczna z Szolnok (Węgry) i wielu innych.
Podjęte zostały także intensywne starania służące odnowieniu zabytkowego budynku w którym mieści się Szkoła. W latach 2003 - 2009 wykonano szereg prac remontowych (remont ogrzewania szkoły, remont sanitariatów, osuszenie podpiwniczeń szkoły, wymiana wszystkich okien, oraz najważniejszy obecny plan, czyli adoptowanie nieużytkowanego strych na pomieszczenia dydaktyczne. Został wylany strop, zakupiono nową blachę. Środki finansowe pozyskiwane są z wielu źródeł: programy operacyjne MKiDN, CEA, a także ze Starostwa Powiatowego w Mielcu, Podkarpackiego Konserwatora Zabytków, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz sponsorów.
W tych latach szkoła również skupiała się na rozwijaniu talentów, uczestniczeniu w przesłuchaniach i konkursach regionalnych i ogólnopolskich odnosząc liczne sukcesy.
W latach 2010 – 2015 zintensyfikowano prace remontowe i wyremontowano wszystkie sale w głównym zabytkowym budynku w tym jedną z najpiękniejszych sal koncertowych w Polsce – Salę Królewską wraz z historycznymi obrazami pocztu królów i książąt Polski ucznia pędzla ucznia Jana Matejki. Z tej właśnie Sali młodzież naszej szkoły korzysta na co dzień grając koncerty, audycje i uczestniczy w innych wydarzeniach dla miasta i regionu. Powstawały nowe specjalności instrumentalne i powstał wydział wokalny w szkole muzycznej II stopnia.
W latach 2012 – 2015 zakupione zostało bardzo dużo nowych instrumentów w tym koncertowy fortepian, marimba, akordeony i ponad 100 innych instrumentów dętych, strunowych i perkusyjnych.
Wybudowano zapadnię fortepianową w Sali królewskiej oraz letnią scenę koncertową w podwórzu szkoły oraz nowoczesną kotłownię z oszczędniejszym piecem gazowym, a także zamontowano rekuperatory powietrza we wszystkich salach lekcyjnych.
Szkoła dba także o bazę instrumentalną. Systematycznie remontowane są instrumenty szkolne, ale i zakupywane są nowe instrumenty. W kolejnych latach szkole udaje się pozyskać wsparcie na zakup nowych instrumentów z programów operacyjnych MKiDN. Inicjatywę finansowo wsparło również Centrum Edukacji Artystycznej.
W latach 2015-2020 szkoła uczestniczyła w dwóch projektach unijnych. Pierwszy związany był z kompleksową modernizacją energetyczną budynku (ponad 3 mln) a drugi to zakup znacznej ilości mistrzowskich instrumentów w tym koncertowego fortepianu marki steinway oraz sprzętu do profesjonalnej realizacji koncertów, a także kompleksowe wyposażenie studia nagrań. (CAŁOŚĆ TO PONAD 2 700 000 zł PLN).
Dzisiejszy dzień w życiu szkoły to m.in. kontynuacja dobrych pomysłów z lat ubiegłych, oraz poszukiwanie i wprowadzanie szeregu nowych form działalności. Szkoła prowadzi naukę gry na niemal wszystkich instrumentach. Działa 5 sekcji instrumentalnych: S. Fortepianu, S. Organów i Akordeonu, S. Instrumentów strunowych i wydziału wokalnego, S. Instrumentów Dętych i perkusji, S. Kameralistyki, a także S. Przedmiotów Ogólnomuzycznych wspomagająca proces kształcenia muzycznego.
W szkole pracuje wysoko wyspecjalizowana kadra dydaktyczna, nauczyciele / muzycy-instrumentaliści rozwijając dziecięce talenty, wyposażając młodzież w umiejętności gry solistycznej i zespołowej. Uczniowie zdobywają wysokie punktacje na przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej jak również w konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Corocznie w szkole odbywa się ponad 100 koncertów, recitali, audycji muzycznych i wiele innych wydarzeń artystycznych. Szkoła corocznie organizuje lub współorganizuje wiele wydarzeń o charakterze patriotycznym, niepodległościowym czy religijnym. W szkole obecnie działają dwie orkiestry dziecięce (dęta i smyczkowa), dwie orkiestry młodzieżowe (dęta i smyczkowa) oraz dwa chóry (dziecięcy i młodzieżowy) i wiele zespołów instrumentalnych i kameralnych. Szkoła uczy dzieci i młodzież pracy nad realizacją wielu projektów koncertowych. Wszystkie orkiestry i zespoły działające w Mielcu i regionie to także nasi uczniowie, którzy wykorzystują zdobyte u nas umiejętności realizując swoje pasje i pomysły artystyczne.

To tylko krótki wycinek z 50 letniej historii działalności Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu. Ufamy, że kolejne lata będą przyświecać w dalszym ciągu jej aktywności, zaangażowaniu i tworzeniu oferty kulturalnej, by mogła rozwijać talenty ziemi mieleckiej dla dobra Miasta Mielca, podkarpacia i całej naszej ojczyzny.